Skip to main content

Politikamız

YURTERİ PALET  olarak amacımız; kanuni mevzuat hükümleri ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hizmet vererek, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla yaptığımız hizmetlerimizin kalitesini garanti altına alarak, çevreye saygılı faaliyetlerde bulunmak ve çalışanlarımıza önem vermek en temel değerlerimizdendir.

Hedeflerine ulaşmak için, YURTERİ PALET  çalışanları sürekli iyileştirme projesinin ayrılmaz bir parçası olarak, takım çalışmasını esas alıp iş ve iş bilincini geliştirirler.

Yüksek kalite seviyesini garanti altına almak için tedarikçilerinin de şirket sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir.

YURTERİ PALET  yasal düzenlemeler ve müşteri şartlarına uyarak kalitesini daha ileri taşımayı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli gelişmesini taahhüt eder.

Şirket Politikamız

  1. Şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda kalite politikası faaliyetlerine daima uymak
  2. Kaliteli ilkelerine, yasal şartlara ve müşteri beklentilerine uygun geniş yelpazede şirket kalitesini başarıyla sağlamak için şirket performansında taleplere ve hedeflere yönelik sürekli iyileştirmeyi temel almak.
  3. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet kalitesini sağlamak.
  4. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kendini sürekli güncelleyen, geliştiren hep daha iyiye ulaşmayı hedef edinen bir firma olmak.
  5. Müşterilerin çalışmaktan memnun olduğu, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu bir firma olmak.
  6. Yasal gerekliliklere uygun, çevre ve insan sağlını göz ardı etmeyen hizmet süreçlerimizi gerçekleştirmek.
  7. Firmalarla olan ilişkilerde minimum maliyetlerle mükemmeliyet arayışı ve müşteri – tedarikçi mantığını karşılıklı işlevsel ilişkilerle genişleterek tüm çalışanlarına kendi çalışmalarının ve hatalarının son kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilicine varmasını sağlamak. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.
  8. Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. / Riskleri azaltarak çalışma ortamını daha güvenli kılarak çevre kazalarını, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.
  9. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
  10. Kalite ve çevre ile ilgili ve yürürlükte yer alan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymak.

Sosyal Uyumluluk Politikamız

Firmamız personelinin sağlıklı ve memnun bir şekilde çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak şirketimizin temel hedefidir. Çalışanlarımızın işe alım sürecinden başlamak üzere tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek görevimizdir. İşe alım ile birlikte şirketimizde hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak, çocuk işçi çalıştırmamak, çalışma koşullarının belirlenmesinden başlayarak hiçbir şekilde kişilik haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmamak, çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak sorumluluğumuzdur.

Çalışanlarımızın çalışma saatleri, ücret ödenmesi, tatil ve izin uygulamalarından İş Kanunu çerçevesinde yararlanma, sendikalara üye olma ve temsil edilme haklarına sahiptir.. 

Yeni işe başlayan personel de dahil olmak üzere tüm personele düzenli eğitimler vermek, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçlendirmek esastır.

Şirketimizde ve şirketimiz adına dışarıda yapılacak herhangi bir eylemde rüşvet, yolsuzluk vb. ve buna yol açacak herhangi bir davranış kesinlikle yasaklanmıştır.

Tedarik Kuralları kriterlerinin uygulanması ve gerektiğinde düzeltici faaliyetler uygulanarak uygunsuzlukların giderilmesi ve sistemin tüm çalışanlarımızın katılımıyla birlikte sürekli olarak iyileştirilmesi prensibimizdir.

Hesap verilebilirlik, şeffaflık, etki davranış, taraflara saygı, hukuğa saygı, uluslararası davranış normlarına saygı politikamızdır.

Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma Ve Genç İstihdamı Politikası temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

Türkiye’de ve iş yaptığı, temsil edildiği, operasyon yönettiği tüm diğer ülkelerde çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı konularında yerel tüm kanunlara ve bu alanlardaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN International Labor Organization – ILO) standartlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun uygulamalar geliştirir.

Çocuk işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerinde olmasına müsamaha göstermez.zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar, Genç istihdamına, çalışma saatlerinin genç çalışma saatini aşmamak şartıyla, gencin mesleki gelişimine destek olacak, yarı veya tam zamanlı, hafif iş sınıfına giren işlerde çalışmak koşuluyla müsaade eder veya tedarikçilerinde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği şekilde kayıt altına alınmalıdırlar. Genç işçiye, iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.Genç işçi çalıştıran tüm tedarikçilerimizin işbu Politika’da belirtilen standartlara uyması talep edilir. Bu Politika’nın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş ilişkisi kesilir. tedarikçilerinin de kendi tedarikçilerini seçerken ve onlarla çalışırken işbu Politika’nın getirdiği ilke ve standartları uygulamalarını bekler.

 TACİZ VE AYRIMCILIK, CİNSEL TACİZ VE SUİSTİMAL, PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG),AYRIMCILIK POLİTİKASI

Şirketimiz Cinsel, Psikolojik Taciz ve Ayrımcılığa karşı tüm çalışanlarının anayasal haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermez. Bu gibi kabul görmeyen davranışlar gösteren kişiler Etik Kurulua sevk edilecektir. Savunmaları alındıktan ve işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilecektir. Tüm çalışanların aşağıdaki kavramlara karşı farkındalıklarının arttırılması Şirket için büyük önem taşımaktadır.Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren haksız muameledir.Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikayetlerini dilek/şikayet kutularına bırakabilecekleri gibi, personel birimi ile de direkt görüşebilirler. Firmamız çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile iyi niyet çerçevesinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

Genel Müdürlük